Mussenbergseweg 4, 6604 BS Wijchen    
  Bel ons direct!   024 - 641 83 35   024 - 641 83 35

Privacystatement L. VAN VENROOIJ GWW BV

L. van Venrooij GWW BV, verder te noemen: L. van Venrooij GWW BV, gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10039474, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe L. van Venrooij GWW BV met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing AVG

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie L. van Venrooij GWW BV persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoorgebouw / showtuin van L. van Venrooij GWW BV;
 • bezoekers van www.lambertvanvenrooij.nl;
 • ontvangers van nieuwsbrieven van L. van Venrooij GWW BV;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met  L. van Venrooij GWW BV contact opnemen of van wie L. van Venrooij GWW BV persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires.

Verwerking van persoonsgegevens

L. van Venrooij GWW BV verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van L. van Venrooij GWW BV of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • L. van Venrooij GWW BV heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van L. van Venrooij GWW BV bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, LinkedIn Facebook, Pinterest en Youtube. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. L. van Venrooij GWW BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is L. van Venrooij GWW BV verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter, LinkedIn Facebook, Pinterest en Youtube met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen.

Doeleinden verwerking

L. van Venrooij GWW BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het plaatsen van materialen waaronder schutting, tuinhuizen, bestrating en kunstgras en alles wat betreft werkzaamheden voor in en om de tuin;
 • het leveren van materialen voor in en om de tuin;
 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het maken van grondwerk, straatwerk, aanleg riolering, keerwanden plaatsen en alle voorkomende werkzaamheden die daarmee gebonden zijn.
 • het onderhouden van contact, door toezending van email of telefonisch contact voor het nabellen van een offerte;
 • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 • het verbeteren van de website lambervanvenrooij.nl ;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond

L. van Venrooij GWW BV verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

Verwerkers

L. van Venrooij GWW BV kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van L. van Venrooij GWW BV persoonsgegevens verwerken. L. van Venrooij GWW BV sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

L. van Venrooij GWW BV deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor nodig is om het werk uit te voeren. Voor uitvoeren van het werk kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen om aan te geven waar de werkplek zich bevindt. L. van Venrooij GWW BV deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

L. van Venrooij GWW BV geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt L. van Venrooij GWW BV er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

L. van Venrooij GWW BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. L. van Venrooij GWW BV hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • papieren werkdossier: 7 jaar na afronding van de opdracht;
 • digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de opdracht;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: 7 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website tuinhout-centrum.nl en ontvangers van eventuele nieuwsbrieven van L. van Venrooij GWW BV: 2 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

L. van Venrooij GWW BV kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van L. van Venrooij GWW BV gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht L. van Venrooij GWW BV te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met L. van Venrooij GWW BV door een e-mailbericht te sturen naar info@lambertvanvenrooij.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop L. van Venrooij GWW BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met  L. van Venrooij GWW BV door een e-mailbericht te sturen naar info@lambertvanvenrooij.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).